(Сторија) Во Брегалница се вратија риби и животинки што ги немаше со години – како?

Сеопфатниот пристап со повеќе поединечни, а сепак меѓусебно поврзани проекти во сливот на реката Брегалница ги дава првите резултати во заштитата на животната средина
Со новата пречистителна станица Кочани не само што ги преработува отпадните води туку се обидува да го реши и проблемот со палењето на оризовата слама

Во Кочани од неодамна отпадната вода од канализациската мрежа не се влева директно во Брегалница. Во близина на кочанско Мојанци повеќе од една година функционира станицата за пречистување отпадни води.

По филтрирањето на отпадната вода, останува биолошки отпад или мил од кој се произведува биогас, кој се складира во оваа „топка“. Од милот се произведува и компост – квалитетно земјоделско ѓубриво. На компостот овде му се додава уште една состојка – оризова слама.

Покрај компост и биогас се произведува и струја. Пречистителната станица има своја фотонапонска централа. Со помош на сончевата светлина се произведува 70 проценти од електричната енергија потребна за функционирање на станицата.

На крајот пречистената вода се испушта во Оризарска Река која се влева во Брегалница.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s