Во јавниот сектор вработени 129.374 луѓе, 2.714 помалку од лани

Министерот Алиу го презентираше годишниот извештај за вработените во јавниот сектор за 2022 година, според кој бројот на вработени во јавниот сектор заклучно со 31 декември 2022 година изнесува 129.374 лица и е намален за 2.714 лица, споредбено со 2021 година.

Министерот Алиу посочи дека во органите на државна власт се вработени вкупно 14.531 лица што претставува 13% од вкупната бројка на вработени во јавниот сектор и споредбено со претходната година, бројот на вработени во државната власт е намален за 771 лице.

Од вкупниот број, 18.909 лица биле вработени во Армијата, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и во Управата за финансиска полиција. Освен како бројка, за овие вработени лица во Извештајот не се прикажуваат други детални анализи и тоа е поради законски и безбедносни причини. Детална обработка и презентација на податоците се врши за преостанатите 110.465 вработени лица. 

Најголем процент на вработени во јавниот сектор се во дејноста образование и тоа со 34%, потоа во дејноста здравство 18%, управа 13%, комунални работи 9%, труд и социјала 7%, локална власт 5%, транспорт и култура по 3% итн.

Како што посочи министерот Алиу, во органите на државна власт, согласно овој извештај, се вработени вкупно 14.531 лица што претставува 13% од вкупната бројка на вработени во јавниот сектор. Споредбено со податоците во Извештајот за 2021 година, бројот на вработени во државната власт е намален за 771 лице. Само од министерствата во претходната година бројот на вработени е намален за 302 лица. 

Како и во претходните години така и во овој извештај се покажува дека поголем број вработени во јавниот сектор се жени и тоа 56,29%, наспроти мажите кои се застапени со 43,71отсто.

Просечната возраст на вработените изнесува 46,03 години и во однос на претходниот Извештај за 2021 година, се забележува незначително намалување на просечната возраст на вработените.

Во однос на етничката припадност, на 31 декември 2022 година состојбата била следна: 110.465 вработени, од кои 78.833 односно 71,36%  Македонци, 23.855 односно 21,60% се Албанци, 2.675 односно 2,42% се Турци, 1.651 односно 1,49% се Роми, 1.542 односно 1,40% се Срби, 813 односно 0,74% се други или не се изјасниле, 569 односно 0,52% се Бошњаци и 527 односно 0,48% се Власи.

Министерот Алиу исто така соопшти дека во 2022 година е намален бројот на доктори на науки и на магистри, а на сметка на тоа е зголемен бројот на вработени со основно образование. Повеќе од половината, односно 55,85% од вработените лица во јавниот сектор имаат најмалку високо образование.

🔗vlada.mk/node/33053

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s